Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden diëtiste Hilde

Afspraken zijn de basis van een aangename en respectvolle samenwerking

De afspraken waar de diëtist zich aan zal houden tijdens de begeleiding van elke patiënt:

  • Diëtist is steeds duidelijk over inhoud en verloop begeleiding
  • Diëtist dient rekening te houden met voorkeuren, wensen en omstandigheden van de patiënt.
  • Diëtist dient deskundige begeleiding voorzien.
  • Diëtist respecteert de privacy + beroepsgeheim.

Uit wederzijds respect zijn de volgende  afspraken voor beide partijen van toepassing (zowel diëtist als patiënt):

Patiënt en diëtist dienen gemaakte afspraken voor consultaties minstens 24 uur op voorhand te annuleren. Indien geen (tijdige) annulatie zal de consultatie aangerekend worden aan de patiënt. De enige uitzondering hierop is overmacht door ziekte. Indien je je afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt deze voor 50 % aangerekend. Indien je zonder verwittiging afwezig bent, wordt de consultatie voor 100 % aangerekend.

De enige uitzondering hierop is overmacht door ziekte. Iedereen kan ziek worden. Leg je tijdens de volgende consultatie een doktersbriefje voor, dan zal een laattijdig geannuleerde consultatie niet aangerekend worden.

Niet tijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend omdat het voor de diëtist onmogelijk is om de gereserveerde tijd nog aan andere patiënten aan te bieden.

Patiënt en diëtist mogen de begeleiding vroegtijdig stopzetten op elk moment (rekening houdend met bovenstaande afspraak omtrent het annuleren van afspraken).

Algemene voorwaarden
1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en bevoegd is de titel diëtist te voeren volgens het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997.
Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
Dieet: voeding op medische indicatie.
Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.  

2. De diëtist informeert de patiënt over de kosten van de dienstverlening.

Schriftelijke informatie is terug te vinden:

In de wachtzaal van de diëtist.

Op een informatieblad in de consultatieruimte. De patiënt krijgt een kopie van dit informatieblad tijdens de eerste consultatie.

Op de website www.dietistehilde.be.


3. De behandeltijd is de tijd die bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).  

4. De patiënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor  screening, advisering of behandeling).  

5. Indien de patiënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert (een afspraak van maandag moet vóór vrijdagmiddag 17.00 uur geannuleerd worden), kan de diëtist het voorgenomen consult bij de patiënt in rekening brengen.

Indien je je afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt deze voor 50 % aangerekend.

Indien je zonder verwittiging afwezig bent, wordt de consultatie voor 100 % aangerekend.

De enige uitzondering hierop is overmacht door ziekte. Iedereen kan ziek worden. Leg je tijdens de volgende consultatie een doktersbriefje voor, dan zal een laattijdig geannuleerde consultatie niet aangerekend worden.

Was de patiënt niet op de afspraak? De patiënt ontvangt dan een factuur van de gemaakte afspraak en dient deze te betalen binnen de 2 werkdagen.


6. De patiënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, indien de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld.  


Betalingsvoorwaarden diëtist
1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 7 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.  

2. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de patiënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is patiënt in verzuim.  

3. De patiënt is met ingang van de dag waarop hij /zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.  

4. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.  

5. Indien de patiënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.  

6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).  

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.  

8. Indien een patiënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen.

Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/rechten-van-de-0