Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden diëtiste Hilde

Afspraken zijn de basis van een aangename en respectvolle samenwerking

De afspraken waar de diëtist zich aan zal houden tijdens de begeleiding van elke patiënt:

 • Diëtist is steeds duidelijk over inhoud en verloop begeleiding
 • Diëtist dient rekening te houden met voorkeuren, wensen en omstandigheden van de patiënt.
 • Diëtist dient deskundige begeleiding voorzien.
 • Diëtist respecteert de privacy + beroepsgeheim.

Uit wederzijds respect zijn de volgende  afspraken voor beide partijen van toepassing (zowel diëtist als patiënt):

Patiënt en diëtist dienen gemaakte afspraken voor consultaties minstens 24 uur op voorhand te annuleren. Indien geen (tijdige) annulatie zal de consultatie aangerekend worden aan de patiënt. De enige uitzondering hierop is overmacht door ziekte. Indien je je afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt deze voor 50 % aangerekend. Indien je zonder verwittiging afwezig bent, wordt de consultatie voor 100 % aangerekend.

De enige uitzondering hierop is overmacht door ziekte. Iedereen kan ziek worden. Leg je tijdens de volgende consultatie een doktersbriefje voor, dan zal een laattijdig geannuleerde consultatie niet aangerekend worden.

Niet tijdig geannuleerde afspraken worden aangerekend omdat het voor de diëtist onmogelijk is om de gereserveerde tijd nog aan andere patiënten aan te bieden.

Patiënt en diëtist mogen de begeleiding vroegtijdig stopzetten op elk moment (rekening houdend met bovenstaande afspraak omtrent het annuleren van afspraken).

Algemene voorwaarden
1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en bevoegd is de titel diëtist te voeren volgens het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997.
Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
Dieet: voeding op medische indicatie.
Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet. Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.  

2. De diëtist informeert de patiënt over de kosten van de dienstverlening.

Schriftelijke informatie is terug te vinden:

In de wachtzaal van de diëtist.

Op een informatieblad in de consultatieruimte. De patiënt krijgt een kopie van dit informatieblad tijdens de eerste consultatie.

Op de website www.dietistehilde.be.


3. De behandeltijd is de tijd die bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).  

4. De patiënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor  screening, advisering of behandeling).  

5. Indien de patiënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert (een afspraak van maandag moet vóór vrijdagmiddag 17.00 uur geannuleerd worden), kan de diëtist het voorgenomen consult bij de patiënt in rekening brengen.

Indien je je afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, wordt deze voor 50 % aangerekend.

Indien je zonder verwittiging afwezig bent, wordt de consultatie voor 100 % aangerekend.

De enige uitzondering hierop is overmacht door ziekte. Iedereen kan ziek worden. Leg je tijdens de volgende consultatie een doktersbriefje voor, dan zal een laattijdig geannuleerde consultatie niet aangerekend worden.

Was de patiënt niet op de afspraak? De patiënt ontvangt dan een factuur van de gemaakte afspraak en dient deze te betalen binnen de 2 werkdagen.


6. De patiënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, indien de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld.  


Betalingsvoorwaarden diëtist
1. De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 7 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.  

2. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de patiënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is patiënt in verzuim.  

3. De patiënt is met ingang van de dag waarop hij /zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.  

4. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.  

5. Indien de patiënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.  

6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).  

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.  

8. Indien een patiënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen.

Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/rechten-van-de-0

Copyright

Alle teksten op de website alle geschreven adviezen  zijn eigendom van diëtiste Hilde.

Ze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere documenten/sites en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan.

Er is steeds voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van diëtiste Hilde indien u de teksten wenst te gebruiken.

 

GDPR en privacy

Gegevens die je achterlaat op de website worden enkel gebruikt om je te contacteren in verband met je aanvraag op deze website.
Je gegevens worden conform de GDPR-regels bewaard. Hieronder kan je de privacy betreffende diëtiste Hilde nalezen.

 

Privacyverklaring diëtiste Hilde

www.dietistehilde.be beschermt je gegevens en respecteert je privacy

Diëtiste Hilde De Schuyteneer is er zich van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect van het privacyrecht is. Met deze privacyverklaring wil ik je een helder en transparant overzicht geven van welke gegevens verzameld worden en hoe ik hiermee omga. Om je privacy te kunnen waarborgen, ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit kader hou ik mij dan ook in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Diëtiste Hilde De Schuyteneer is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Diëtiste Hilde De Schuyteneer
Brouwierstraat 9 bus b 9500 Geraardsbergen

Telefoon: 0489 05 73 19
info@dietistehilde.be

Ik verbind mij tot het volgende

 • Ik zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel diegene die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Ik zal vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ik ben op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens en zal je erop wijzen en deze ten allen tijden respecteren.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Persoonsgegevens die ik verwerk op de website indien je je het contactformulier invult

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Gegevens die ik verwerk indien je een online/telefonische afspraak maakt

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam
 • Geboortedatum
 • e-mail
 • Telefoon mobiel
 • Vaste lijn telefoon
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en gemeente
 • Land

 

Gegevens die ik verwerk tijdens de consultatie: alle gegevens die nodig zijn in het kader van de uitoefening van mijn beroep als diëtiste.

 • Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, huisarts, gegevens ziekenfonds, geslacht.
 • Antropometrie
 • Dieetgeschiedenis + medische geschiedenis
 • Hulpvraag
 • Lichamelijke klachten
 • Bloedcontroles (enkel indien jij of je huisarts die aan mij geven)
 • Verwijsbrief andere hulpverlener
 • Medicatie (correctheid en volledigheid op is jouw verantwoordelijkheid)
 • Leefstijl algemeen
 • Voedingspatroon
 • Bewegingspatroon
 • Roken, alcoholgebruik, stress, …

 

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

Je persoonsgegevens worden door diëtiste Hilde verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ik heb jouw persoonsgegevens nodig om diëtetisch advies correct uit te voeren. Op die manier kan ik je op een correcte manier begeleiden en advies geven.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten.

Verstrekkingen aan derden

Contact met artsen/specialisten/andere gezondheidsmedewerkers gebeurt enkel met toestemming van de patiënt.

Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke voogd.

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Ik maak gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …)
 • software online afsprakenagenda
 • software om het patiëntendossier te beheren

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maak ik  uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen:

 • Alle personen die van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van jou ontvangen heb.  Je neemt met mij schriftelijk contact op via:

Diëtiste Hilde De Schuyteneer
Brouwierstraat 9 bus b 9500 Geraardsbergen

info@dietistehilde.be

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers.

Ook heb je het recht om je gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik.

Klacht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen.  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Het gebruik van cookies

De website van diëtiste Hilde De Schuyteneer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

De website maakt wel gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om mij te helpen analyseren hoe gebruikers mijn diensten gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt mij zaken over hun algehele gedrag, zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het Digitaal Platform of het aantal pagina’s dat een gebruiker gemiddeld bekijkt.

Om mijn communicaties te ondersteunen heb ik de inhoud verankerd in sociale mediakanalen zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter en maak ik gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die ik gebruik kunnen cookies bevatten. Deze kanalen, websites en digitale platformen controleer ik niet. Ik ben niet aansprakelijk voor hun cookiegebruik.