Privacy beleid

Diëtiste Hilde De Schuyteneer is er zich van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect van het privacyrecht is. Met deze privacyverklaring wil ik je een helder en transparant overzicht geven van welke gegevens verzameld worden en hoe ik hiermee omga. Om je privacy te kunnen waarborgen, ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit kader hou ik mij dan ook in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Diëtiste Hilde De Schuyteneer is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Diëtiste Hilde De Schuyteneer
Brouwierstraat 9 bus b
9500 Geraardsbergen
Telefoon: 0489 05 73 19
info@dietistehilde.be

Ik verbind mij tot het volgende:

 • Ik zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel diegene die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Ik zal vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens. • Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ik ben op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens en zal je erop wijzen en deze ten allen tijden respecteren.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Persoonsgegevens die ik verwerk op de website indien je je het contactformulier invult

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Gegevens die ik verwerk indien je een online/telefonische afspraak maakt

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam
 • Geboortedatum
 • e-mail
 • Telefoon
 • Vaste lijn telefoon
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en gemeente
 • Land

Gegevens die ik verwerk tijdens de consultatie
Intake

 • Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, huisarts, gegevens ziekenfonds, geslacht.
 • Gewicht (wordt, indien nodig, aangevuld tijdens consultaties), lengte, BMI
 • Dieetgeschiedenis + medische geschiedenis
 • Hulpvraag
 • Lichamelijke klachten
 • Bloedcontroles (enkel indien jij of je huisarts die aan mij geven)
 • Verwijsbrief andere hulpverlener
 • Medicatie (correctheid en volledigheid op is jouw verantwoordelijkheid)
 • Leefstijl algemeen
 • Voedingspatroon
 • Bewegingspatroon

  Kortom alle gegevens die nodig zijn in het kader van de uitoefening van mijn beroep als diëtiste.

Tijdens de volgende consultaties:

 • Gewicht (indien van toepassing)
 • Notities om het dieetadvies verder bij te werken

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

Je persoonsgegevens worden door diëtiste Hilde verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ik heb jouw persoonsgegevens nodig om diëtetisch advies correct uit te voeren. Op die manier kan ik je op een correcte manier begeleiden en advies geven.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten.

Verstrekkingen aan derden

Contact met artsen/specialisten/andere gezondheidsmedewerkers gebeurt enkel via telefoon of briefwisseling (schriftelijk of via beveiligd platform), en met toestemming van de patiënt.

Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke voogd.

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ik maak gebruik van een derde partij voor:Ik maak gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …)

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen:

 • Alle personen die van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid bij online afspraken.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van jou ontvangen heb. Op de eerste bladzijde van dit privacy statement staat hoe je contact met mij kan opnemen.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers.

Ook heb je het recht om je gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik.

Klacht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Het gebruik van cookies

De website van diëtiste Hilde De Schuyteneer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

De website maakt wel gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om mij te helpen analyseren hoe gebruikers mijn diensten gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt mij zaken over hun algehele gedrag, zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het Digitaal Platform of het aantal pagina’s dat een gebruiker gemiddeld bekijkt.

Om mijn communicaties te ondersteunen heb ik de inhoud verankerd in sociale mediakanalen zoals Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter en maak ik gebruik van de sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die ik gebruik kunnen cookies bevatten van deze websites en digitale platformen en die controleer ik niet.

Je dient de relevante websites van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies, via deze websites kan je je desgewenst ook uitschrijven.

Wijziging privacy statement

Diëtiste Hilde kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op mijn website.